Top 10 trường đào tạo Thạc Sĩ tại Úc

TOP 10 TRƯỜNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI ÚC NĂM 2008

Dưới đây là danh sách các trường được xếp hàng đầu trong việc đào tạo chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Úc trong năm 2008. Bảng xếp hạng này dựa trên kết quả thực hiện của tạp chí Asia Week cùng với các thông tin bổ sung từ nghiên cứu của tạp chí Thời báo Tài chính (Financial Times).
1)     Australian Graduate School of Management
2)     Melbourne Business School
3)     Macquarie Graduate School of Management
4)     Brisbane Graduate School of Business
5)     University of Queensland
6)     University of Adelaide
7)     Curtin University of Technology
8)     University of Technology Sydney
9)     University of South Australia
(International GSM)
10) RMIT University